Policy om personlig integritet inom EU för Atos Medical Group

Denna policy förklarar hur Atos Medical AB behandlar dina personuppgifter och vad vi gör för att skydda dina uppgifter och respektera din rätt till personlig integritet på bästa möjliga sätt.

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom vår kommunikation och interaktion med dig, samt från legitimerade vårdgivare, sjukvårdsorganisationer och anställda, såväl som från andra källor.

Personuppgiftsansvar

Vi bedömer på kontinuerlig basis huruvida det finns risk för att dina rättigheter påverkas negativt av våra databehandlingsaktiviteter. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid risker för diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, ekonomisk förlust eller skadat anseende, samt risker som gäller dina personuppgifters sekretess.

När vi behöver behandla dina känsliga personuppgifter genomför vid alltid en noggrann konsekvensbedömning om personuppgiftsskydd för att upptäcka allvarliga risker som rör dina rättigheter och friheter. Vi genomför konsekvensbedömningen innan vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Atos Medical AB är personuppgiftsansvarig och uppfyller lagkrav gällande personuppgiftsskydd. Om du behöver information om behandlingen av personuppgifter hos Atos Medical får du gärna kontakta oss:

Kontaktperson: DPO – Dataskyddsombud
Adress: Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö Sverige
Företagets organisationsnummer: 556268-7607
Telefonnummer: +46415 198 20
E-post: dataprotection@atosmedical.com
Webbplats: www.atosmedical.se

Rättvis och transparent behandling av personuppgifter

Vi informerar dig om behandlingen av dina personuppgifter och dess syften i samband med att du tillhandahåller oss dina personuppgifter.
Om personuppgifterna kommer från tredje part, inklusive leverantörer, offentliga myndigheter, legitimerade vårdgivare eller affärspartners, kommer vi att ge dig informationen inom 10 dagar från det att vi tagit emot dina personuppgifter.

Vi kommer även att informera dig om syftet med behandlingen som ligger till grund för insamlingen av personuppgifterna, såväl som om den juridiska grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Typer av personuppgifter

De olika typerna av personuppgifter som vi behandlar innefattar:

 • Kontaktinformation, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, postnummer, kund-ID.
 • Vårdgivarens kontaktinformation
 • Produktförknippad information, inklusive uppgifter om inköp och användning, samt deltagande i evenemang som hålls av Atos
 • Försäkringsinformation
 • Personnummer
 • Hälsorelaterad information
 • Ytterligare information som delas med representanter för Atos Medical under möten, korrespondens och telefonsamtal, exempelvis om tillfredsställelse med produkten, användarpreferenser, m.m.

I vissa fall kan vi behöva kombinera dina personuppgifter med uppgifter som vi fått från andra parter, exempelvis från sjukhus och legitimerade vårdgivare. Om kombinationen av uppgifterna kan påverka din integritet på negativt sätt, exempelvis genom att röja din identitet och privat eller känslig information, kommer vi att be dig om ditt informerade samtycke innan behandlingen påbörjas.

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för legitima affärssyften eller andra specifika lagliga syften när vi behöver:

 • Svara på dina frågor om produkter, evenemang och tjänster
 • Uppfylla din förfrågan om produkter och tjänster
 • Genomföra en beställning eller fylla ett recept från din legitimerade vårdgivare
 • Förbättra våra produkter och tjänster
 • Anpassa hur vi kommunicerar med dig
 • Hantera ditt förhållande till oss
 • Aktiviteter inom marknadsföring och varumärkesprofilering, t.ex. för att informera dig om nya produkter eller framtida evenemang

Relevanta och nödvändiga personuppgifter

Vi behandlar endast uppgifter som är relevanta och ändamålsenliga för ovannämnda syften, och behandlar endast de uppgifter som krävs för att uppfylla ett särskilt syfte.

Behandlingen av särskilda typer av personuppgifter kan ha bestämts av lag. Typen och mängden behandlade personuppgifter kan även krävas för att uppfylla kontraktsenliga krav eller andra juridiska skyldigheter. Innan vi samlar in dina personuppgifter bedömer vi huruvida vi kan begränsa antalet personuppgifter som samlas in och huruvida vissa typer av personuppgifter kan anonymiseras eller delvis anonymiseras.

Uppdatering av personuppgifter

Vi övervakar och uppdaterar dina personuppgifter kontinuerligt för att säkerställa uppgifternas korrekthet.

Våra tjänster är beroende av korrektheten hos dina personuppgifter och vi ber dig därför att informera oss om relevanta ändringar av dina personuppgifter. För att informera oss om ändringar av dina personuppgifter bör du använda dig av kontaktinformationen ovan eller kontakta Atos Medicals lokala representant.

Vi har interna rutiner för hur vi övervakar och lagrar dina personuppgifter, i syfte att säkerställa uppgifternas kvalitet.

Lagring och radering av dina personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när de ej längre är nödvändiga för syftena för vilka vi ursprungligen samlade in, behandlade och lagrade dina uppgifter.

Informerat samtycke

Förutom i fall där vi har rättslig grund för behandling av personuppgifter utan samtycke kommer vi alltid att erhålla ditt informerade samtycke innan vi behandlar några personuppgifter för syftena som beskrivs ovan, och vi kommer alltid att informera dig om den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter, samt om vårt legitima intresse av behandlingen.

Det är frivilligt att ge samtycke och du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. För att få mer information eller återkalla ditt samtycke bör du använda dig av den ovannämnda kontaktinformationen eller kontakta din lokala Atos Medical AB representant.

Om vi önskar behandla dina personuppgifter för ett syfte annat än det för vilket uppgifterna ursprungligen erhölls kommer vi att ge dig information om detta nya syfte och be dig om ditt samtycke innan vi behandlar personuppgifterna ytterligare. Om den rättsliga grunden för behandlingen ändras kommer vi även att informera dig om detta.

När våra produkter eller tjänster kräver behandling av ett barns personuppgifter kommer vi att be barnets föräldrar eller vårdnadshavare om deras informerade samtycke. Vi kommer att göra ansträngningar för att bekräfta att en förälder som har vård om barnet gav sitt samtycke.

Överföring av dina personuppgifter till tredje part

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till tredje parter för syften såsom marknadsföring, annat än om vi har ditt samtycke till detta och har gett dig information om den planerade användningen av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot denna typ av personuppgiftsöverföring.

Vi kommer inte att be dig om ditt samtycke om vi har rättslig skyldighet att dela med oss av dina personuppgifter. Vi kommer att erhålla ditt samtycke innan vi överför personuppgifter till parter i tredje land.

Dessutom kommer vi, i samband med att vi överför data till parter i tredje land, att tillförsäkra en lämplig nivå av personuppgiftsskydd i linje med standarderna i denna policy och med efterlevnad av rättsregler. Vi kräver att våra affärspartner implementerar skydd för personuppgifters behandling och säkerhet, samt respekterar dina rättigheter.

Informationssäkerhet

Vi har rutiner på plats för att skydda personuppgifter, inklusive vägledning och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, gå förlorade eller ändras, såväl som från otillåtet utlämnande eller obehörig åtkomst.

Vi upprätthåller rutiner för åtkomsträttigheter till personuppgifter för vår behöriga personal, som behandlar personuppgifter. Vi övervakar deras faktiska åtkomst genom loggning och kontrollmekanismer. Vi gör kontinuerligt säkerhetskopior av våra personuppgifter för att förhindra dataförlust och använder oss av krypteringsteknologier för att skydda dina personuppgifters sekretess och autenticitet.

I händelse av säkerhetsbrott, som sannolikt utsätter dig för stora risker för diskriminering, identitetsstöld, ekonomisk förlust, skadat anseende eller för andra betydande nackdelar, kommer vi att informera dig om incidenten utan oskäligt dröjsmål.

Webbkakor

Om vi använder oss av webbkakor kommer vi att informera dig om deras användning och om syftet med att samla in uppgifter via webbkakor. Innan vi lagrar webbkakor på din enhet kommer vi att be dig om ditt samtycke till detta.

För att få mer information om hur vi använder webbkakor kan du besöka vår webbplats, där du även kan hitta information om hur du kan avböja eller radera webbkakor. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligense vår policy om webbkakor.

Personuppgiftsrättigheter

Du har rätt att erhålla information om typen av personuppgifter som vi behandlar om dig, källan till uppgifterna och syftet med behandlingen. Du kan även få information om hur lång tid vi planerar att lagra dina uppgifter såväl som om vem som uppgifterna potentiellt kan komma att överföras till, såväl inom Europa som i resten av världen.

Om du tror att uppgifterna som vi behandlar om dig är inkorrekta har du rätt att få dem korrigerade. Du bör kontakta oss och informera oss om de inkorrekta uppgifterna och hur de ska korrigeras.
Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, och kan invända mot utlämnandet och behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften. För att göra en invändning använder du ovannämnda kontaktinformation. Om din invändning är legitim kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter.

Om du vill hävda din rätt till dataportabilitet kommer du att få dina personuppgifter i ett ofta använt standardformat. Uppgifterna som täcks av din rätt till dataportabilitet är uppgifter som du har gjort tillgängliga för oss samt uppgifter som vi har erhållit från andra källor med ditt samtycke.

När vi har fått din begäran om åtkomst till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter, eller en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter, kommer vi att undersöka huruvida det är möjligt att tillgodose din begäran.

Sedan kommer vi att svara på din begäran utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter att vi tog emot din begäran.
Se ovannämnda kontaktinformation om du vill använda dig av dina personuppgiftsrättigheter.

Klagomål

Ifall du upplever inkorrekt eller olaglig databehandling hos Atos, kan du kontakta oss på ovannämnda kontaktuppgifter.

Du har alltid rätt att klaga till den svenska övervakningsmyndigheten, Datainspektionen, t.ex. om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål eller hur vi hanterar ditt klagomål.

Du kontaktar Datainspektionen genom att mejla datainspektionen@datainspektionen.se eller genom att skicka post till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige. Mer information finns på www.datainpektionen.se.

Dela

Spara till mitt innehåll