Användarvillkor

Läs igenom dessa villkor noga innan du använder webbplatsen. Webbplatserna larycare.com och atosmedical.com (”våra webbplatser”) är informations- och kommunikationstjänster online som tillhandahålls av Atos Medical AB. Genom att gå in på och använda våra webbplatser, godkänner du de användarvillkor som beskrivs här. Du måste godkänna dessa villkor för att kunna fortsätta att använda och gå in på våra webbplatser. Läs igenom det här dokumentet noga. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal, kan du inte fortsätta att gå in på eller använda våra webbplatser.

Section 1. General Disclaimer; No Medical Advice.

Section 2. Use of Our Content; Copyright and Trademark.

Section 3. Disclaimers.

Section 4. Links to Other Sites; Advertisements.

Section 5. Indemnity.

Section 6. Severability.

Section 7. Miscellaneous

Section 8. Complete Agreement

1 SYFTE

Atos Medical (”Atos”) samlar in personuppgifter genom kommunikationer och samverkan med patienter, hälso- och sjukvårdspersonal, anställda och på andra sätt. Atos respekterar registrerade personers integritet och rätt till personuppgiftssekretess. Atos har upprättat denna policy för att säkerställa att globalt upprätthållande av integritet är en del av Atos kultur och företagsverksamhet.

2 DEFINITIONER

Registrerad person: en person om vilken information samlas in eller innehas.
Personuppgifter: onformation som gäller en känd eller identifierbar registrerad person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter, medicinsk information och betalningsinformation.

3 ALLMÄN POLICYDEKLARATION

Atos har ett omfattande integritetsprogram som baseras på internationella principer, däribland EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG), EU-medlemsländernas respektive nationella lagar och lagarna i USA, till exempel principer om integritetsskydd och integritets- och säkerhetsregler i Health Insurance Portability and Accountability Act (”HIPAA”). Där lokala lagar gäller, införlivar Atos kraven och praxisen för sådana lokala lagar i företagets integritetsprogram på dessa platser.
Atos måste informera registrerade personer om syftena med insamling, bearbetning, lagring och avslöjande av personuppgifter som är relaterade till dessa registrerade personer. Meddelandet om detta måste förmedlas på ett tydligt och klart sätt. Meddelandet skickas till registrerade personer innan deras personuppgifter samlas in.
Atos måste erhålla samtycke från registrerade personer enligt lokala bestämmelser för att få använda och avslöja personuppgifter. Sådana registrerade personer ska meddelas om sina val och konsekvenserna med att inte lämna samtycke eller lämna information. Registrerade personer ska även meddelas om hur de kan ändra sina beslut. Om Atos ändrar sin integritetspraxis så att den informationen används på ett nytt sätt, ber Atos om samtycke till sådan ny användning från registrerade personer vilkas personuppgifter kan vara berörda.
Atos samlar endast in de personuppgifter som behövs för en transaktion eller som krävs enligt lag. Insamling sker i enlighet med gällande lagar och regler. Insamlad information behålls endast så länge det behövs för transaktionen, eller så länge det krävs enligt lag inom det relevanta rättsförvaltningsområdet. Alla syften för vilka personuppgifter ska användas måste avslöjas för registrerade personer och samtycke måste erhållas.
Registrerade personer vilkas personuppgifter innehas av Atos har rätt att få åtkomst till sina personuppgifter och korrigera dem vid behov. Atos är ålagt att besvara sådana begäranden inom rimlig tid.
Om Atos delar med sig av personuppgifter till en utomstående part under loppet av identifierade affärsprocedurer, ska Atos kräva att utomstående parter följer integritets- och säkerhetskontroller genom kontrakt och skriftliga avtal. Utomstående parter ska dessutom använda och bearbeta personuppgifter i enlighet med principerna för urval och samtycke.
Atos tar sina säkerhetsskyldigheter på stort allvar och har infört rimliga tekniska, icke-tekniska och organisationsmässiga skydd mot förlust, missbruk eller otillåten åtkomst eller avslöjande av personuppgifter.
Atos ska säkerställa att personuppgifter är uppdaterade och uppmana registrerade personer att se till att deras personuppgifter är korrekta.
Atos tar sina skyldigheter att upprätthålla denna policy och alla integritets- och säkerhetsåligganden på stort allvar. Atos har tjänstemän som ansvarar för att dessa och andra riktlinjer följs. Registrerade personer som har frågor kan kontakta Atos via Atos webbplats eller på andra sätt som anges där. Webbplatsen finns på http://www.atosmedical.com/
Atos undersöker alla klagomål och besvarar sådana klagomål inom rimlig tid.
Vissa länder har lagar eller regler som är strängare än denna policy. På platser där Atos omfattas av strängare skyldigheter, genomför Atos de strängare skyldigheterna. Atos antar integritetsriktlinjer som är specifika för ett visst land i sådana länder på lämpligt sätt.
Atos undersöker alla förekomster av bristande följsamhet, och anställda som överträder denna policy får påföljder som kan innebära avskedande.

5 REGELBUNDEN GRANSKNING

Denna policy granskas regelbundet av Atos regelansvariga befattningshavare.

IN.

Dela

Spara till mitt innehåll